Vad gör VENI Energi för mig som kund?

I kategorin Samköp FAQ

Målet med VENI Energis tjänst «Samköp av el» är att göra bra val för sina kunder om när och hur elen ska köpas in på kort respektive lång sikt, så att kunderna uppnår en acceptabel och förutsägbar elkostnad.
 
Genom att välja prissäkringsstrategier på kort och lång sikt vill vi uppnå ett konkurrenskraftigt elpris med en acceptabel risk. Detta betyder att VENI Energi väljer när och hur stor del av den framtida förbrukningen som ska prissäkras, och vilken typ av prissäkringskontrakt som kommer användas.
 
VENI Energi hanterar och kontrollerar inköpen. Vi har en löpande uppföljning av alla leverantörer till våra kundportföljer.

Kopiera länk

Är VENI Energi en elleverantör?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energi är inte elleverantör, men ger råd om elleveranser åt sina kunder. Genom att förhandla fram avtal och ramvillkor är det tillrättalagt för konkurrenskraftiga elinköp åt kundportföljen. Detta handlar om villkoren för den fysiska elleveransen, miljöprodukter, elcertifikat samt motparter för handel av framtida elförbrukning och prissäkringar.

Kopiera länk

Hur följer VENI Energi upp kunderna?

I kategorin Samköp FAQ

Efter ingått avtal kommer du ta emot information om uppstartsprocessen och ta emot en kopia av det elleveransavtal du har blivit placerad i.
 
Så fort förhandlingar och inköp för nya leveransperioder är genomförda kommer vi kontinuerligt informera om leverantör, elavtal och pristak.

Kopiera länk

När kommer min leverans att starta genom er?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energis mål är att etablera leverans av el till nya kunder så snabbt som möjligt, detta utan att bryta villkoren eller bestämmelser om avtalstid i redan existerande elavtal. Vi är därför väldigt noga med att kontrollera slutdatum med kundens leverantör i samband med övertagandet. Ny leverantör får besked om att ta över leveransen i förhållande till det slutdatum och gällande villkor i kundens existerande avtal.


 
Om det inte finns några bestämmelser i existerande avtal med gällande leverantör, som förhindrar omgående leverantörsbyte, kommer vi normalt sett att få igång leveransen av el inom 3 till 4 veckor efter det att avtalet har ingåtts.

Kopiera länk

Hur vet jag att VENI Energi har ingått ett nytt avtal med ny elleverantör?

I kategorin Samköp FAQ

Vid byte av elleverantör kommer VENI Energi informera dig som kund i god tid innan leverantörsbytet äger rum.
 
Vi upplever ibland att leverantörer genomför leverantörsbyte utan ett giltigt avtal med kund, eller utan att kontrollera avtalstid i kundens existerande avtal. Om Ni lägger märke till att leverantörsbyte har ägt rum utan att VENI Energi har informerat om detta, ber vi Er snarast skicka ett mail gällande detta till post@venimetering.se.

Kopiera länk

Är det redan bestämt vilken leverantör och vilket avtal jag får?

I kategorin Samköp FAQ

När du som kund ingår avtal med oss får du information om vilket avtal som gäller. VENI Energi förhandlar fram ramavtal åt våra kunder med olika leverantörer.
 
Val och genomförandet av prissäkringsstrategier görs oberoende av elleveransavtalet med fysisk elleverantör, därför kommer information om pristak separat.

Kopiera länk

Vad är ett elcertifikat?

I kategorin Samköp FAQ

Elcertifikatsystemet är ett norsk-svenskt stöd som gör det mer lönsamt att investera i kraftproduktion baserat på förnybara energikällor som vatten, vind, sol och bioenergi. Elcertifikat utfärdas till elproducenter som producerar förnybar el som i sin tur omsätter certifikaten på elmarknaden.
 
Det är energimyndigheten som förvaltar systemet i Sverige och elleverantörerna är förpliktade att köpa in elcertifikat på slutförbrukarnas vägnar och fakturerar detta via elräkningar. 
För mer info se: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-elcertifikatsystemet/

Kopiera länk

Får jag en garanti för miljövänlig elproduktion/grön el?

I kategorin Samköp FAQ

Som ett led i VENI Energi miljöpolicy har vi infört el med dokumenterat förnybart ursprung som standard i våra leveranser. VENI Energi distribuerar årligen diplom för el med dokumenterat förnybart ursprung.
 


Ursprungsval bedöms årligen, och VENI Energi kan också erbjuda kundanpassade lösningar för kunder med särskilda önskemål eller dokumentationskrav för miljörapportering.

Kopiera länk

Hur långa avtal kan VENI Energi ingå?

I kategorin Samköp FAQ

Fullmakten reglerar hur långt fram i tiden VENI Energi har möjlighet att ingå avtal och genomföra prissäkringar för dig som kund. Vanligtvis gäller fullmakterna för en löpande period på 36 månader. 


 
VENI Energi värderar alltid elmarknaden för hela fullmaktsperioden, och kommer att genomföra prissäkringar i förhållande till detta. På bakgrund av marknadsutvecklingen kommer säkringspositionerna normalt sett upparbetas genom handel under längre tid.
 
Det fysiska elleveransavtalet utvärderas kontinuerligt och omförhandlas regelbundet efter behov för hela kollektivet som helhet. Detta görs oberoende av genomförda prissäkringar.

Kopiera länk

Hur länge är jag bunden till avtalet med VENI Energi?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energi genomför prissäkringar framåt i tiden baserat på våra värderingar av marknaden på kort och lång sikt. Vi genomför aldrig prissäkringar längre fram i tid än det som är angivet i Er fullmakt. VENI Energi tar inte sina egna positioner på marknaden utan genomför endast prissäkringar för sina kunders förväntade framtida förbrukning enligt fullmaktens längd.
 
Så om du önskar att avsluta avtalet med VENI Energi kommer avtalet vara gällande under hela den perioden som vi genomfört prissäkringar för. Detta gäller samtliga anläggningar som ni har anslutit i avtalet med VENI Energi.

Kopiera länk

Hur många kunder och hur stor volym förvaltar VENI Energi?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energi har omkring 30 000 företagskunder anslutna till samköp av el i Norge, Sverige och Finland. Alla kunderna motsvarar gemensamt ungefär 7000 gWh (miljoner kWh.)
 
Vi bistår även större enskilda kunder med elinköp.

Kopiera länk

Vilka resultat har VENI Energi uppnått?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energi eftersträvar lägsta möjliga pris med en acceptabel risk. Vad gäller de sista åren kan vi dokumentera att vi levererat priser som ligger under jämförbara priser som fakturerats på elmarknaden. För nya kunder är marknadssituationen vid uppstart avgörande för resultatet i den första leveransperioden.
 

I och med att elleveranserna prissäkras under fastställda pristak ser vi av erfarenhet att våra resultat är bland de allra bästa i en stigande marknad, samtidigt som vår handelsmodell ger ett lägre fakturerat pris till våra kunder när marknadspriserna faller.


 
Precis som med andra förvaltade produkter kan man aldrig garantera ett framtida resultat, men historiskt sett ser man att våra kunder uppnår en konkurrenskraftig elkostnad med reducerad risk.

Kopiera länk

Kommer min nätkostnad att påverkas av att ingå avtal med VENI Energi?

I kategorin Samköp FAQ

Nej, nätleverantören har monopol och nätägaren är bunden till statliga regleringar och har därmed ingenting med ditt val av elleverantör att göra..

Kopiera länk

Betalningsvillkor på elleveransen – när kommer leverantören att fakturera mig?

I kategorin Samköp FAQ

Betalningsvillkor är ett av de kriterier som det förhandlas om vid val av leverantör, och längre betalningsfrist utgör en kostnad. Normalt sett för våra ramavtal är att betalning sker i efterskott med 30 dagars betalningstid. För kunder med dålig betalningshistorik, eller som har en dålig kreditvärdering kan det komma att krävas en deposition från leverantörens sida för att säkerställa att betalning kommer dem tillhanda.

Kopiera länk

Finns det möjligheter att få elektronisk fakturering från leverantören?

I kategorin Samköp FAQ

De flesta leverantörerna erbjuder autogiro/e-faktura. Leverantörerna erbjuder även möjligheten att få sina fakturor via e-post på pdf.

Kopiera länk

Får jag flera olika fakturor om jag tecknar avtal med VENI Energi?

I kategorin Samköp FAQ

Fakturering av nätavgifter utförs direkt av aktuell nätägare, och fakturan för dina elkostnader kommer från den elleverantör som VENI Energi tecknat avtal med. VENI Energi fakturerar sitt arvode en gång om året i enlighet med avtal.

Kopiera länk

Hur länge har VENI Energi erbjudit tjänsten Samköp av el?

I kategorin Samköp FAQ

VENI Energi har varit aktiva på elmarknaden sedan 1995 med elhandel för enskilda kunder. Tjänsten Samköp av el introducerades 2006.

Kopiera länk

Vad är systempris och områdespris?

I kategorin Samköp FAQ

Nord Pool Spot har delat upp Norge i fem prisområden och Sverige i fyra. Prisområdena har etablerats för att skapa balans inom geografiska nätområden där det till exempel finns begränsningar i överföringskapaciteten. Konsumtion och efterfrågan balanseras inom varje prisområde med hjälp av prismekanismer. Alla kunder har ett grundpris baserat på vilket geografiskt nätområde de tillhör. Områdespriset beräknas som ett avdrag eller tillägg på de kollektivnordiska priserna som kallas Systempris.

 
Systempris är det spotpris på el som beräknas av den nordiska elbörsen, Nord Pool, under förutsättningen att det finns oändlig överföringskapacitet mellan alla nordiska el-områden. Systempriset utgör referenspris för finansiella kontrakt på Nord Pool.

Kopiera länk

Är pristaket en garanti för hur högt priset kan bli?

I kategorin Samköp FAQ

Uppnått pris från elhandeln kommer aldrig att överstiga pristaket. Observera att leverantörens påslag, elcertifikatkostnad, svk-avgift och korrigering av områdespris faktureras separat.


 
Prissäkring av leveranser under pristaket sker i kontrakt med fasta och flytande prisreferenser så att lägre priser på elmarknaden kan sänka priset till dig som kund.
 
De olika prissäkringskontrakten kommer att ha olika viktning för olika perioder baserat på VENI Energi bedömningar av prisnivån på marknaden på kort och lång sikt.

Kopiera länk

Vad är dagens elmarknadspris?

I kategorin Samköp FAQ

För dagens elpris på marknaden, se Nord Pool Spot. Notera att detta är priser/MWh i olika valutor.
 
Här framkommer råvarupriset på spot-grossistmarknaden där jämförbar pris till förbrukare kan beräknas genom att multiplicera timmesförbrukning med aktuellt timmespris för gällande prisområde.
 
En spotprisleverans kommer också innehålla andra kostnadskomponenter som påslag till leverantör, ursprungsgarantier, elcertifikatkostnad samt handelsavgifter.

Kopiera länk

Hur avslutar man kundförhållandet?

I kategorin Samköp FAQ

Som det framgår av de allmänna villkoren ska uppsägning ske skriftligen via e-post, brev eller fax. Detta skickas till post@venimetering.se, via brev till Azets Insight AB, Box 457, 20124 Malmö eller via fax till 018-4903226.
 
Vid mottagande av skriftlig uppsägning kommer VENI Energi bekräfta uppsägningen, samt upplysa om när kundförhållandet tar slut och när en ny elleverantör kan ta över elleveransen.

Kopiera länk